Steenuil

De steenuil een bekende verschijning op boerenerven

SteenuilDe steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven in een landschap met een variatie aan houtwallen, heggen, weide en knoestige bomen.

Hij jaagt vanaf plekken die op één tot anderhalve meter hoogte staan. Als schuilplaats en broedhol gebruikt hij oude bomen, schuren, gebouwen en dergelijke.

De steenuil is ongeveer net zo groot als een merel maar oogt wat groter door z’n opgezette veren. Het verenkleed is overwegend bruin tot grijsbruin met witte streepjes met vlekken. Opvallend zijn de felgele ogen met een lichte streep daarboven.

Voedsel Steenuil

SteenuilZijn voedsel bestaat uit veldmuizen en andere kleine zoogdieren, kleine vogels, in mindere mate reptielen en amfibieën, insecten als nachtvlinders en meikevers en regenwormen. Ze broeden tussen half april en half mei en leggen hierbij 3 tot 5 eieren. De jongen verlaten, na een broedduur van ruim 3 weken, een maand later het nest. Ze kunnen dan nog niet goed vliegen. Goed vliegen gebeurt na een week of zes na geboorte en pa en ma verzorgen de jongen hierna nog een week of vijf.

Steenmarter

SteenmarterDe steenuil heeft steeds vaker last van steenmarters die het gemunt hebben op hun eieren en jongen. steenuilenoverleg Nederland STONE heeft een kast ontwikkeld waar steenuilen wel, maar steenmarters niet in kunnen. Dit lukte door bij de ingang een extra dwarsschot tussen de voorkant en het tussenschot van de nestkast
te maken.

Koop deze speciale steenuilen nestkast 

De steenuil staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Zij leefgebied is sterk afgenomen door stads- dorpsuitbreidingen, aanleg van industrieterreinen en wegen. Kleine gemengde boerenbedrijven zijn verdwenen en de landbouw is een stuk intensiever geworden. Veel nestgelegenheid verdween ook door het ruimen van oude kippenhokken en vervallen schuurtjes.

Meer informatie:

Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Steenuil werkgroep Nederland 

Vogelbescherming

Geef een reactie